Stuur ons een vraag via e-mail
Stel ons een vraag via Whatsapp
Bel ons op +31 (0)13 590 49 85
"De online reisspecialist voor autorondreizen naar Keltische bestemmingen"
Privacybeleid
Privacybeleid

Privacy Policy

CelticTours biedt u de mogelijkheid om online uw ideale rondreis samen te stellen en direct te boeken. Hiervoor hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. CelticTours hecht veel waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Wanneer we het in deze Privacy Policy hebben over “wij”, “ons” of “we”, bedoelen we daarmee CelticTours. CelticTours houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit houdt in dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens indien we deze nodig hebben;

 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door CelticTours verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

 • Eventueel kan een opdrachtgever gevraagd worden een afgeronde opdracht te beoordelen middels een enquête.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CelticTours de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adresgegevens;

 • (Zakelijk) Telefoonnummers;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door CelticTours opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door CelticTours verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door CelticTours opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door CelticTours verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten en/of nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanvragen via website of andere online platformen en/of via mondelinge toestemming;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CelticTours de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door CelticTours opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers

Persoonsgegevens van de bezoekers aan de website van CelticTours worden door CelticTours verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Er wordt tracking-software gebruikt om de bezoekerspatronen van klanten en het gebruik van de site te volgen om ons te helpen het ontwerp en de lay-out van de website verder te ontwikkelen. Deze software stelt ons niet in staat om persoonlijke gegevens vast te leggen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Bezoek aan de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CelticTours de volgende persoonsgegevens van u traceren:

 • Geanonimiseerd IP-adres.

Uw persoonsgegevens worden door Google Analytics voor CelticTours opgeslagen. CelticTours heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het reserveren van reisonderdelen en benodigde (reis)verzekeringen;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals een reis naar een bestemming buiten de EU of uitgevoerd door een leverancier welke buiten de EU is gevestigd.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Een boekingsopdracht wordt als zulks gezien.

Bewaartermijn

CelticTours bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens CelticTours van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan

 • geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische

 • incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om uzelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

CelticTours
Loveren 26
5111TB BAARLE-NASSAU 
Nederland
Telefoon: +31-(0)13-5904985
E-mail: info@celtictours.nl
SGR nr. 3384
KvK: 6245 7608
BTW: NL002188096B52

Laatste wijziging: 01 december 2022

Informatie
Update cookie voorkeuren

Powered by Content Power