Stuur ons een vraag via e-mail
Stel ons een vraag via Whatsapp
Bel ons op +31 (0)13 590 49 85
"De online reisspecialist voor autorondreizen naar Keltische bestemmingen"
Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden

CelticTours is een Eenmanszaak met KvK nummer 6245 7608 en is aangesloten bij het SGR (STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN) onder nr. 3384. Binnen de grenzen van de SGR garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument er van verzekerd is zijn (vooruitbetaalde) reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor meer informatie zie: https://sgr.nl

Tijdelijke reis- annuleringsvoorwaarden ivm COVID-19*

Door de wereldwijde COVID-19 pandemie hanteren wij tijdelijk aangepaste reis- en annuleringsvoorwaarden. U treft deze onder Artikel 3 (Betalingen), Artikel 7 (Annulering door boeker) en Artikel 8 (Opzegging door CelticTours). Algemeen geldt dat deze aangepaste reis- en annuleringsvoorwaarden uitsluitend van toepassing zijn:

  • Tot uiterlijke boekdatum 30 juni 2022. Let op: het betreft de datum van boeking, niet de reisdata. Boekingen gemaakt na 30 juni 2022 vallen onder de normale reis- en annuleringsvoorwaarden. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de COVID-19 pandemie kan deze datum worden verlengd;

  • Op COVID-19 gerelateerde situaties waarbij CelticTours handelt confom de richtlijnen, adviezen en verplichtingen van het SGR/ ANVR (zie: https://sgr.nl), het Ministerie van Buitenlandse zaken (zie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen) en lokale overheden. 

*Houdt u er rekening mee dat de tijdelijke voorwaarden alleen van toepassing zijn bij COVID-19 gerelateerde situaties waarbij de reis vanwege wettelijke voorschriften niet mag worden uitgevoerd. CelticTours hanteert hiervoor de richtlijnen, adviezen en verplichtingen van het SGR/ ANVR (zie: https://sgr.nl), het Ministerie van Buitenlandse zaken (zie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen) en lokale overheden. Een code Oranje (voor bijv. het Verenigd Koninkrijk) is geen reden om niet te reizen aangezien dit een advies betreft en geen verbod. Annulering om andere reden (bijv. positieve testuitslag of lockdowns) zijn geen geldige reden tot annulering  en vallen onder de normale annuleringsvoorwaarden.

LET OP: Op dit moment voert het Ministerie van Buitenlandse zaken nog code Oranje voor het Verenigd Koninkrijk. Lees hier wat men onder dit reisadvies verstaat: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigd-koninkrijk/reizen/reisadvies
Check aub met uw reis,- en annuleringsverzekering of men reizen landen met code Oranje dekt en onder welke voorwaarden!

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van CelticTours, tenzij anders vermeld in de aangaande overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van CelticTours door de hoofdboeker (hierna te noemen 'boeker'). De boeker is verantwoordelijk voor alle (mede)reizigers en is - mede namens alle (mede)reizigers -  hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. Aanvaarding van de overeenkomst geschiedt door middel van het aanklikken van de desbetreffende box tijdens het boekingsproces. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de boeker via email een bevestiging hiervan, in de vorm van een boekingsbevestiging en een factuur. Mocht de boeker deze niet binnen 15 minuten na boeking ontvangen hebben (ook niet in de spambox), dient hij onverwijld CelticTours hiervan in kennis te stellen. De boeker verstrekt CelticTours bij het sluiten van de overeenkomst alle gevraagde gegevens - volledig en correct - van zichzelf, en van de door hem aangemelde (mede)reizigers, die van belang kunnen zijn voor het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de boeker in de bovenstaande informatievoorziening tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat de boeking niet kan worden aanvaard is dit geheel, alsmede eventuele gevolgkosten, voor risico en rekening van de boeker. 

De leeftijd van de boeker moet op het moment van boeken minimaal 18 jaar zijn. Tevens dient de boeker eventuele (medische) bijzonderheden te melden die van belang kunnen zijn voor het juist uitvoeren van de reisovereenkomst door CelticTours. Indien de boeker in de bovenstaande informatievoorziening tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat de reis niet kan aanvangen en/of voortgezet kan worden is dit geheel, alsmede eventuele gevolgkosten, voor risico en rekening van de boeker.  

Alle (betalings)verkeer tussen de reizigers en CelticTours verloopt uitsluitend via de boeker. Indien de reis is opgenomen in een publicatie van CelticTours maken de daarin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden CelticTours niet, daar deze als zodanig herkenbaar zijn of zouden moeten zijn. De dagen van vertrek en aankomst worden als gehele dagen geteld.

Artikel 3 Betaling*

*Op dit moment gelden aangepaste betaalvoorwaarden, zie inleiding en hieronder

Bij totstandkoming van de overeenkomst dient terstond een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, met een minimum van Euro 250,-- per persoon. Is deze (aan)betaling niet binnen 4 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging voldaan dan wordt de boeker hier per email op gewezen. Wordt vervolgens het verschuldigde bedrag niet terstond voldaan dan behoudt CelticTours zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. Hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening en risico van de boeker. Het restant van de reissom dient uiterlijk acht weken voor vertrek in het bezit te zijn van CelticTours. Hiertoe ontvangt de boeker negen weken voor vertrek een automatische email met hierin een betaallink waarmee men de betaling online kan verrichten. Bij verzuim van betaling wordt de boeker hier per email, schriftelijk of telefonisch op gewezen. Indien de betaling niet binnen drie werkdagen na dagtekening van deze herinnering door CelticTours is ontvangen wordt de overeenkomst geannuleerd en heeft CelticTours het recht de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen (zie Artikel 7). Indien de overeenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt of wanneer gekozen wordt voor de zelf zoeken & boeken optie dan dient de gehele reissom terstond te geschieden.

*Tijdelijke aangepaste betaalvoorwaarden, zie inleiding voor termijnen en algemene voorwaarden

Bij totstandkoming van de overeenkomst kunt u kiezen uit aanbetaling/restbetaling óf volledige betaling. Indien u kiest voor aanbetaling/restbetaling dan geldt er tijdelijk een aanbetaling van Euro 0,-. Bij boeking gaat u een afnameverplichting aan en dient het restant van de reissom - zijnde de volledige reissom - vier weken voor vertrek in het bezit te zijn van CelticTours. Hiertoe ontvangt de boeker vijf weken voor vertrek een automatische email met hierin een betaallink waarmee de betaling online verricht kan worden. Bij verzuim van betaling wordt de boeker hier per email, schriftelijk of telefonisch op gewezen. Indien de betaling niet binnen drie werkdagen na dagtekening van deze herinnering door CelticTours is ontvangen wordt de overeenkomst geannuleerd en heeft CelticTours het recht de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen (zie Artikel 7). Indien de overeenkomst binnen vier weken voor de dag van vertrek tot stand komt of wanneer gekozen wordt voor volledige betaling bij boeking dan dient de gehele reissom terstond te geschieden.

Artikel 4 Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per reis, tenzij anders aangegeven. Voor publicatiefouten op websites en publicaties van derden en/of op de eigen website of publicaties is CelticTours niet aansprakelijk. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het uitgeven van de publicatie en kunnen gewijzigd worden indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 5 Reisbescheiden/documenten

Indien de reiziger(s) zijn reis niet of gedeeltelijk niet kan maken wegens het ontbreken van een geldige en vereiste reisdocument(en) zoals identiteitskaart, paspoort, benodigd visum en/of andere benodigde documenten, komt dit - met de daaruit voortvloeiende kosten - geheel voor rekening van de boeker. 

CelticTours stelt de reispapieren met daarin alle benodigde informatie uiterlijk acht dagen voor vertrek in het bezit van de boeker, tenzij dit redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Heeft de boeker de reisbescheiden niet voor die termijn ontvangen dan is hij verplicht CelticTours hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

Artikel 6 Wijzigingen door boeker

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de boeker tot wijziging daarvan verzoeken. Mits deze binnen de grenzen van het redelijke liggen zal CelticTours zich inspannen deze wijzigingen zoveel mogelijk te honoreren. Mochten extra kosten gemaakt dienen te worden, geschiedt dat uitsluitend na overleg met en voor rekening van de boeker. Door CelticTours reeds gemaakte kosten, zoals onomkeerbare boekingen, worden door de boeker vergoed, mits CelticTours dit voor het doorvoeren van de wijziging aan de boeker kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 7 Annulering door boeker*

*Op dit moment gelden aangepaste betaalvoorwaarden, zie inleiding en hieronder

Indien een overeenkomst door de boeker of (mede)reiziger(s) geannuleerd wordt, zijn de volgende kosten verschuldigd:
-bij annulering tot acht weken voor vertrek: de aanbetaling, zijnde 25% van de reissom met een minimum van Euro 250,-- per persoon
-bij annulering tussen acht en zes weken voor vertrek: 50% van de gehele reissom met een minimum van Euro 250,-- per persoon
-bij annulering na bovengemelde termijnen: 100% van de gehele reissom.

Annuleringen dienen telefonisch of per email door de boeker te worden ingediend. Annuleringen ontvangen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag en dienen per email of telefonisch te geschieden. Bij de email met de opdracht tot annulering dient de boeker zowel een ontvangst- als een leesbevestiging te vragen en de email de status "prioriteit" te geven. Na ontvangst van de annulering zal CelticTours een annuleringsnota sturen met daarop de geldende annuleringsvoorwaarden. Deze nota dient binnen 48 uur voor akkoord getekend en geretourneerd te worden, waarna de annulering definitief wordt verwerkt.  Het annuleren van de overeenkomst dient te geschieden door de boeker en geldt voor alle (mede)reizigers. Op verzoek van de boeker is CelticTours bereid te bezien of de resterende (mede)reizigers een redelijk alternatief geboden kan worden waardoor de financiële gevolgen voor die (mede)reizigers beperkt kunnen worden. 

In het geval de boeker een reis(onderdeel) heeft geboekt bij derden (direct of via onze website) verwijzen wij naar de voorwaarden van deze partner. CelticTours onthoudt zich nadrukkelijk van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van boekingen die bij derden zijn gemaakt. 

Indien er sprake is van afwijkingen op deze voorwaarden dan worden deze duidelijk vermeld in de overeenkomst.

*Tijdelijke aangepaste annuleringsvoorwaarden voor boeker, zie inleiding voor termijnen en algemene voorwaarden

Indien een overeenkomst door de boeker of (mede)reiziger(s) geannuleerd wordt, zijn de volgende kosten verschuldigd:
-bij annulering tot vier weken voor vertrek: geen kosten, de betaling is nog niet voldaan en zal automatisch vervallen;
-bij annulering tussen vier en twee weken voor vertrek: 50% van de gehele reissom met een minimum van Euro 250,-- per persoon, mits er sprake is van van een COVID-19 gerelateerde situatie waardoor de reis vanuit overheidwege niet kan/mag worden uitgevoerd. CelticTours hanteert hiervoor de richtlijnen, adviezen en verplichtingen van het SGR/ ANVR (zie: https://sgr.nl), het Ministerie van Buitenlandse zaken (zie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen) en lokale overheden*. Indien van toepassing ontvangt de reiziger binnen 14 dagen een volledige terugbetaling van de reisgelden;
-bij annulering na bovengemelde termijnen: 100% van de gehele reissom, mits er sprake is van van een COVID-19 gerelateerde situatie waardoor de reis vanuit overheidwege niet kan/mag worden uitgevoerd. CelticTours hanteert hiervoor de richtlijnen, adviezen en verplichtingen van het SGR/ ANVR (zie: https://sgr.nl), het Ministerie van Buitenlandse zaken (zie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen) en lokale overheden*. Indien van toepassing ontvangt de reiziger binnen 14 dagen een volledige terugbetaling van de reisgelden.

*Een code Oranje (voor bijv. het Verenigd Koninkrijk) is geen reden om niet te reizen aangezien dit een advies betreft en geen verbod. Annulering om andere reden (bijv. positieve testuitslag of lockdowns) zijn geen geldige reden tot annulering  en vallen onder de normale annuleringsvoorwaarden.

Door akkoord te gaan met de reisvoorwaarden verklaren de reizigers tevens dat zij alles in staat stellen om te voldoen aan de op dat moment geldende in/-uitreis voorwaarden van de bestemmingen/vervoerder/accommodaties etc. mbt COVID-19. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor voor rekening van de reizigers en het niet (willen/kunnen) voldoen aan negatieve testbewijzen/ vaccinatiebewijs of andere vereisten is GEEN reden tot annuleren van de reis. Ook geldt dat het tussentijds wijzigen van lokale beperkingen en restricties - zoals mondkapverplichtingen, sluiting van horeca, winkels en/of bezienswaardigheden GEEN geldige reden is voor annulering van de reis. Indien de reizigers om deze redenen de reis wil/moet annuleren dan gelden de normale annuleringsvoorwaarden.

Artikel 8 Opzegging door CelticTours*

*Op dit moment gelden aangepaste betaalvoorwaarden, zie inleiding en hieronder

CelticTours heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden, zoals (dreigende) oorlogen, aanslagen, schermutselingen of andere (tevens natuurlijke) verschijnselen, waardoor het plezier en de ontspanning van het aangebodene niet meer in verhouding staat tot de spanning en/of het risico voortvloeiende uit het nakomen van de overeenkomst. Ook kan CelticTours de overeenkomst opzeggen indien er geval is van overmacht. Hieronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet voorkomen hadden kunnen worden. Indien de opzegging geschiedt om één van de bovenvermelde redenen, draagt iedere partij zijn eigen schade. Voor CelticTours bestaat die uit o.a. de extra inzet van menskracht, en voor de boeker o.a. uit de extra verblijfs- en repatriëringkosten. Indien de oorzaak van de opzegging bij de boeker ligt dan komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de boeker en gelden de voorwaarden zoals vermeld in Artikel 7. Indien de oorzaak van de opzegging bij CelticTours ligt komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van CelticTours.

*Tijdelijke aangepaste annuleringsvoorwaarden door CelticTours, zie inleiding voor termijnen en algemene voorwaarden

Indien er sprake is van een COVID-19 gerelateerde situatie waardoor de reis vanuit overheidwege niet kan/mag worden uitgevoerd hanteert CelticTours de volgende voorwaarden:

-tot vier weken voor vertrek: reis wordt door CelticTours geannuleerd en de betalingsverplichting zal automatisch komen te vervallen;
-tussen vier en twee dagen voor vertrek: reis wordt door CelticTours geannuleerd en de reiziger ontvangt binnen 14 dagen een volledige terugbetaling van de reisgelden;
-bij verstoring na bovengemelde termijnen of tijdens de reis: CelticTours zal in overleg met reizigers de reis verzetten naar een latere datum danwel onderbreken. Indien de opzegging/onderbreking geschiedt vanwege een plotselinge en niet vooraf te voorziene COVID-19 gerelateerde situatie waardoor de reis vanuit overheidwege niet kan/mag worden uitgevoerd/ voorgezet, draagt iedere partij zijn eigen schade. Voor CelticTours bestaat die uit o.a. de extra inzet van menskracht, kosteloos omboeken van de reis naar latere data, hulp bij snelle repatriëring en regelen van alternatieve accommodatie etc. Voor de reiziger o.a. uit de extra verblijfskosten na meer dan 3 dagen vertraging en de overige repatriëringkosten. Indien de oorzaak van de opzegging/ onderbreking van de reis bij de reiziger ligt dan komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de boeker en gelden de oorspronkelijke annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in Artikel 7.

Door akkoord te gaan met de reisvoorwaarden verklaren de reizigers zich bewust te zijn van deze risco's en mogelijke bijkomende kosten. Het voor,- of tijdens de reis oplopen van een positive COVID-19 besmetting en de daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dus voor rekening van de reizigers. 

Artikel 9 Wijzigingen door CelticTours

Wijzigingen ten gevolge van gewichtige omstandigheden of overmacht als beschreven in Artikel 8 mogen door CelticTours altijd doorgevoerd worden. Wel dient zij de boeker hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 

De voorbeeld accommodaties en locaties zoals vermeld op de website zijn slechts ter indicatie. Voor de accommodaties geldt dat CelticTours vrij is de meest geschikte accommodatie te selecteren mits deze minimaal kwalitatief gelijkwaardig is aan de voorbeeld accommodaties op de website. De accommodatie kan liggen tot in een straal van maximaal 48 kilometer (of ongeveer een uur rijden) buiten de geselecteerde overnachtingslocatie. In de praktijk zal CelticTours er altijd na streven een accommodatie te selecteren die zo dicht mogelijk bij de geselecteerde locatie is gelegen en slechts zelden gebruik van het recht een accommodatie ver buiten de geselecteerde locatie te boeken. Locaties en situaties waarbij CelticTours wel van dit recht gebruik moet maken zijn o.a. Edinburgh of Dublin in de maand Augustus, tijdens grote en/of bijzondere evenementen zoals bijvoorbeeld de Edinburgh Tattoo, gedurende belangrijke concerten en conventies en andere - vaak onvoorziene - omstandigheden die zorgen voor een schaarste in accommodaties.

Bij het selecteren van de accommodaties wordt de volgende oplopende kwaliteitsindeling gehanteerd: Bed & Breakfast - Inn - Hotel.  

Mocht het gekozen accommodatie type onverhoopt niet meer beschikbaar zijn behoudt CelticTours zich het recht voor een accommodatie uit een hogere klasse te selecteren (bijv. wanneer er geen B&B beschikbaar is zal CelticTours een hotel boeken). Mocht de gewenste kamerindeling onverhoopt niet meer beschikbaar zijn behoudt CelticTours zich het recht voor uit te wijken naar een andere accommodatie waarvan de kwaliteit minimaal gelijkwaardig is ofwel kan men de kamerindeling wijzigen naar een ander kamertype. Dit recht geldt alleen indien de klant hier een opwaardering mee krijgt (bijvoorbeeld van één 4-persoons kamer naar een 3-persoons en 1-persoons kamer, of 2 x 2-persoons kamers etc.) Uitzondering hierop is een wijziging van een kamer met een tweepersoonsbed naar een kamer met 2 x 1-persoonsbedden; deze wijziging mag CelticTours altijd doorvoeren zonder hierover de boeker te informeren.

Indien vooraf duidelijk is dat er meer mensen op een kamer dienen te verblijven dan bij boeking is aangegeven, zal eerst overleg plaatsvinden tussen de boeker en CelticTours. Indien in dit laatste geval de aangedragen alternatieven niet akkoord worden bevonden door de boeker heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden, en zal volledige restitutie plaatsvinden.

Artikel 10 Bepalingen betreffende de rondreizen en overtochten

CelticTours besteedt de grootst mogelijke zorg aan het weergeven van de juiste beschikbaarheid en prijzen van de op deze website te boeken rondreizen en overtochten. In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat, na het boeken van een rondreis en/of overtocht een bepaalde route of een bepaald huttype niet meer beschikbaar blijkt te zijn, ofwel niet meer beschikbaar tegen het aangeboden tarief. CelticTours behoudt zich in dat geval het recht voor om binnen 3 werkdagen contact met de boeker op te nemen om mogelijke alternatieven te bespreken, en/of een meerprijs te berekenen. Mocht het overeengekomen alternatief voordeliger zijn dan de in eerste instantie bepaalde prijs, heeft de boeker recht op teruggave van dat deel van de prijs.  

Indien de aangedragen alternatieven niet akkoord worden bevonden door de boeker heeft deze het recht binnen 2 werkdagen na het overleg de volledige overeenkomst te ontbinden (inclusief de bij de overtochten geboekte rondreis), en zal volledige restitutie plaatsvinden. Indien de boeker dit niet binnen 2 werkdagen na overleg meldt, verklaart de boeker zich akkoord met het aangeboden alternatief (inclusief een eventueel geldende meerprijs).

In het uitzonderlijke geval dat CelticTours niet in staat is een alternatief te bieden, behoudt CelticTours het recht voor de reis volledig te annuleren. In dat geval dient CelticTours dit binnen 2 werkdagen na boeking aan de boeker mede te delen per email of telefonisch. In een dergelijk geval wordt de overeenkomst tussen CelticTours en de boeker eenzijdig ontbonden door CelticTours (inclusief de bij de overtochten geboekte rondreis) en zal volledige restitutie plaatsvinden. Middels het akkoord gaan met de reisvoorwaarden gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van de diverse ferrymaatschappijen (of Eurotunnel).

U kunt deze voorwaarden nalezen op de volgende pagina's (de afkortingen, gebruikt op de website verwijzen naar de volgende maatschappijen):
DNS/DEC  : DFDS, zie http://www.dfdsseaways.nl/voorwaarden/algemene-voorwaarden/
PONS       : P&O Ferries, zie http://www.poferries.nl/tourist/content/pages/template/_footer_other_terms_&_conditions_terms_&_conditions.htm
S              : Stenaline, zie http://www.stenaline.nl/ferry/juridisch/
TT             : Eurotunnel, zie http://www.eurotunnel.com/uk/conditions-of-carriage/
IF              : Irish Ferries, zie http://www.irishferries.com/uk-en/terms-and-conditions/
CL             : CelticLink ferries, zie http://celticlinkferries.com/terms-and-conditions

Onder een minibus wordt verstaan een personenbus voor rijbewijs B, ingericht voor personenvervoer met een maximum van 9 personen (incl. bestuurder). Vervoer van commerciële goederen en goederen anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan.

Artikel 11 Zelf zoeken & boeken

Wanneer gekozen is voor de zelf zoeken & boeken optie is de klant zelf verantwoordelijk voor het zoeken & boeken van de accommodaties en de afhandeling van deze boekingen. Op iedere accommodatieboeking die wordt gemaakt zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld op de website van Booking.com. CelticTours is niet verantwoordelijk voor het wel/niet boeken van de accommodaties, het naleven van de voorwaarden van Booking.com en/of enige financiële verplichting die voortvloeit uit deze boekingen. CelticTours biedt geen bemiddeling bij het maken van de boekingen en is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en de tarieven van Booking.com. 

Artikel 12 Groepsreizen

CelticTours heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, indien het aantal boekingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal zoals vermeld in de betreffende publicatie. De opzegging dient uiterlijk 6 weken voor vertrek, dan wel binnen de in de publicatie vermelde termijn te geschieden. Eventuele reeds gedane aanbetalingen worden in dat geval gerestitueerd. Indien vanwege externe omstandigheden of overmacht de reisleiding van een groepsreis zich genoodzaakt ziet van het vastgestelde schema af te wijken, is dit onder opgaaf van redenen toegestaan, mits hij zich inspant een redelijk alternatief te bieden. Mocht CelticTours hiervan financieel voordeel hebben, hebben de reizigers recht op hun deel hiervan. Mocht de groep in zijn geheel wensen af te wijken van het reisschema, vervallen bovengenoemde plichten van CelticTours en rechten van de reiziger. Eventuele gevolgen en aansprakelijkheid komen dan geheel en al voor rekening en risico van de reizigers. Wel is het de plicht van de reisleider eventuele praktische bezwaren en/of risico’s van de door hun gewenste wijziging in het programma aan de groep duidelijk te maken.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

In overeenstemming met de overige bepalingen uit deze reisvoorwaarden is CelticTours verplicht tot uitvoering van de overeenkomst volgens de verwachtingen die de boeker op grond van die overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, is de boeker verplicht CelticTours hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en zo CelticTours de kans te geven één en ander te toetsen en, bij gebleken tekortkoming van CelticTours, te herstellen. Mocht de oorzaak niet toe te rekenen zijn aan CelticTours, noch aan de reiziger, draagt ieder in uiterste consequentie zijn deel zoals beschreven in Artikel 8.

Boeker draagt zelf verantwoordelijkheid voor het afsluiten van passende verzekeringen. In geval op een - in de reis inbegrepen - dienst een verdrag van toepassing is die uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van de doorverkoper (CelticTours) toekent en/of toestaat, is dit altijd bindend. CelticTours is niet aansprakelijk indien en voorzover de boeker zijn schade had kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering. 

CelticTours is niet aansprakelijk voor het juist en op het juiste tijdstip uitvoeren van een geboekte (lijndienst)vlucht. Eventuele aanvragen tot restitutie hiervan zijn voor rekening en risico van de boeker, en dienen direct bij de betreffende luchtvaartmaatschappij ingediend te worden. Tevens is CelticTours niet aansprakelijk voor gevolgschades hieruit voortvloeiend. Wel dient CelticTours zich, binnen de grenzen van het redelijke, in te spannen deze voor de boeker zo beperkt mogelijk te houden. Indien CelticTours aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding maximaal 1maal de reissom. 

CelticTours is niet aansprakelijk voor het contract dat wordt aangegaan tussen de boeker en de autoverhuurmaatschappij. Indien bij boeking een huurauto is inbegrepen gaat de boeker op moment van boeking akkoord met de voorwaarden, restricties en bijkomende lokale kosten zoals beschreven op de webpagina https://www.CelticTours.nl/extra-s/autohuur. De informatie op deze pagina is slechts ter indicatie en is ten allen tijden onderhevig en ondergeschikt aan de voorwaarden, restricties en bijkomende kosten van de betreffende autoverhuurmaatschappij. Het is aan de boeker om na ontvangst van de reisdocumenten zich op de hoogte te stellen van deze voorwaarden. Bij het ophalen van de huurauto dient de boeker een contract te ondertekenen met de autoverhuurmaatschappij en verklaart hij akkoord te gaan met de daarin vermelde voorwaarden, restricties en bijkomende kosten. Noch de inhoud, noch de gevolgen van het niet naleven van dit contract vallen onder de verantwoordelijkheid van CelticTours. Eventuele gevolgen van schade en aanvragen tot restitutie zijn voor rekening en risico van de boeker, en dienen direct bij de betreffende autoverhuurmaatschappij ingediend te worden. Tevens is CelticTours niet aansprakelijk voor gevolgschades hieruit voortvloeiend noch voor de afhandeling van eventuele schadeclaims en/of klachten.

Artikel 14 Verplichtingen van de boeker

De boeker is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van (een medewerker van) CelticTours, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedrag. Indien een boeker dermate veel hinder of last oplevert - of zou kunnen opleveren -  waardoor een goede uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt kan deze door CelticTours van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, waarbij alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de boeker. Alle vorderingsrechten van de boeker vervallen een jaar na afloop van de (geplande) reis.

Artikel 15 Klachten

Een geconstateerde tekortkoming dient onverwijld per email, telefonisch of per sms te worden gemeld bij CelticTours, opdat bekeken kan worden of er een passende oplossing te vinden is. Indien blijkt dat de boeker niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en CelticTours dientengevolge niet de kans heeft gekregen de melding tijdig te behandelen, is daarmee een eventueel recht op schadevergoeding te komen vervallen. Indien de tekortkoming niet naar tevredenheid van de boeker is opgelost en deze wenst een klacht in te dienen, behoort hij deze schriftelijk en gemotiveerd zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk 7 dagen na terugkomst -  in te leveren bij CelticTours. Klachten ontvangen buiten deze termijn worden niet door CelticTours in behandeling genomen.

Informatie

Powered by Content Power